Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
88725
ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN XÃ ANH SƠN GIAI ĐOẠN 2020-2025
(Theo Nghị Quyết Đại hội Đảng bộ xã Anh Sơn lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025)
 
 
Về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp 5 năm 2020-2025.
Đại hội nhất trí, phương hướng nhiệm kỳ tới là:
Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền, đổi mới phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị- xã hội, xây dựng đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, phát huy có hiệu quả nguồn lực, điều kiện thuận lợi, chủ động khắc phục khó khăn, thách thức, phát triển kinh tế - xã hội bền vững, tạo chuyển biến căn bản về cơ cấu, chất lượng tăng trưởng kinh tế, tăng cường ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất và phục vụ đời sống; nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội, tăng cường công tác bảo vệ tài nguyên, môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo quốc phòng an ninh và trật tự an toàn xã hội; đẩy mạnh công nghiệp hóa, phát huy sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân gắn với củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của cả hệ thống chính trị. Đẩy mạnh thực hiện các tiêu chí quốc gia về xây dựng “Nông thôn mới” phấn đấu đến năm 2023 xã đạt NTM nâng cao, hướng tới xây dựng xã NTM kiểu mẫu.
Chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2025:
(1) Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 là 60 triệu đồng /năm. (2) Diện tích đất nông nghiệp được tích tụ, tập trung để sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao năm 2025 là 60 ha.(3) Sản lượng lương thực bình quân hàng năm là 2.900 tấn.(4) Diện tích, năng suất, sản lượng cây trồng chủ yếu đến năm 2025 gồm: diện tích lúa: 580 ha, năng suất 50 tạ/ha sản lượng 2.900 tấn/năm; diện tích lạc: 30 ha, năng suất 20 tạ/ha sản lượng 60 tấn/năm; diện tích cói: 40 ha, năng suất 70 tạ/ha sản lượng 280 tấn/năm.(5) Tổng đàn gia súc, gia cầm đến năm 2025 (trâu bò đạt 800 con/năm; đàn lợn thịt 1.200 con/năm; gia cầm khác 40.000 con/năm).(6) Sản lượng nuôi trồng, khai thác thủy sản năm 2025 là 8,5 tấn.(7) Số doanh nghiệp trên địa bàn xã đến năm 2025 là 13 doanh nghiệp. (8) Tỷ lệ tăng thu ngân sách bình quân hàng năm là 10%.(9) Tỷ lệ thôn đạt Nông thôn mới kiểu mẫu 03 thôn.(10) Xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao vào năm 2023. (11) Tỷ lệ đường giao thông xã, thôn, xóm được bê tông hóa 88%.(12) Tốc độ tăng dân số bình quân hàng năm 0,9%.(13) Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân hàng năm là 1,3%. (14) Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế trên tổng dân số đến năm 2025 là 92,5%.(15) Tỷ lệ hộ gia đình có nhà ở đạt tiêu chuẩn đến năm 2025 là 96%.(16) Tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng (cân nặng/tuổi) đến năm 2025 là 8,9%.(17) Tỷ lệ trẻ em dưới 6 tuổi được tiêm phòng hàng năm đạt 100%.(18) Tỷ lệ gia đình đạt chuẩn gia đình văn hóa đến năm 2025 đạt 85% trở lên.(19) Đến năm 2025 có 100% trường đạt chuẩn quốc gia.(20) Xã đạt an toàn thực phẩm nâng cao vào năm 2023.(21) Tỷ lệ thôn đạt tiêu chí kiểu mẩu theo lời dạy của chủ tịch Hồ Chí Minh đến năm 2025 là 03 thôn.(22) Số cơ quan đạt chuẩn tiêu chí kiểu mẫu là 02.(23) Tỷ lệ che phủ rừng năm 2025 là 28,84%.(24) Tỷ lệ dân được sử dụng nước hợp vệ sinh năm 2025 đạt 100 %.(25) Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được thu gom, xử lý đạt tiêu chuẩn môi trường năm 2025 đạt 85% trở lên.(26) Tỷ lệ khu dân cư đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự năm 2025 là 100%.(27) Tổng số Đảng viên kết nạp trong nhiệm kỳ là 18 Đảng viên. (28) Tỷ lệ chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ bình quân hàng năm 75% trở lên.
Các chương trình trọng tâm:
1. Chương trình tích tụ ruộng đất để sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao. Tập trung thực hiện chuỗi lúa gạo chất lượng cao.
2. Chương trình phát triển ngành nghề, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ.
Những khâu đột phá trong nhiệm kỳ:
1. Tập trung nguồn lực phát triển hạ tầng kinh tế -xã hội, nhất là các công trình quan trọng như giao thông, thủy lợi.
2. Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, quản lý, bồi dưỡng và phát triển đảng viên.
Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu:
Một là: Phát triển nông, lâm nghiệp, thủy sản theo hướng hàng hóa, gắn với đẩy mạnh phát triển kinh tế nông thôn.Tập trung chỉ đạo phát triển các loại cây trồng, vật nuôi có lợi thế cạnh tranh, giá trị, hiệu quả cao, an toàn, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dân và phục vụ cho thị trường thị xã Nghi Sơn; tiếp tục hoàn thiện hạ tầng nông nghiệp; tích tụ ruộng đất để hình thành các vùng sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, công nghệ cao. Phát triển chăn nuôi theo hướng công nghiệp và bán công nghiệp dưới các hình thức quy mô tập trung. Làm tốt công tác chăm sóc, bảo vệ rừng trồng, phòng chống cháy rừng.   
Hai là: Khuyến khích các hình thức sản xuất, phát triển đa dạng các lĩnh vực thương mại, dịch vụ và tiểu thủ công nghiệp. Đẩy mạnh phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp xây dựngPhát triển nhanh và đa dạng các ngành dịch vụ, nhất là các dịch vụ có lợi thế, tổ chức lại hoạt động của hợp tác xã dịch vụ.Đẩy mạnh áp dụng các tiến bộ khoa học công nghệ vào tất cả các lĩnh vực sản xuất và đời sống. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo phát triển doanh nghiệp
Ba là: Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên, môi trường. Tăng thu ngân sách, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư cho phát triển. Nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và bảo vệ tài nguyên, môi trường. Tuyên truyền, tổ chức thực hiện tốt quy hoạch chi tiết Khu kinh tế Nghi Sơn mở rộng đến năm 2035 tầm nhìn đến năm 2050 của Thủ tướng Chính phủ; hoàn thành công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp sau chuyển đổi cho nhân dân.Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác thu, chi ngân sách. Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh để kinh tế phát triển nhanh, bền vững.
Bốn là: Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”.  Nâng cao chất lượng quản lý nhà nước về giáo dục. Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền, phát huy sự tham gia của Mặt Trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị- xã hội trong bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.
Năm là: Tăng cường cũng cố quốc phòng- an ninh, giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, tạo sự ổn định thúc đẩy phát triển kinh tế -xã hội.
Sáu là: Tăng cường công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng; Đổi mới phương thức lãnh đạo và lề lối làm việc của cấp ủy và tổ chức Đảng.Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, học tập chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, chi bộ. Thực hiện tốt công tác quản lý Đảng viên, bồi dưỡng, tạo nguồn để kết nạp Đảng viên. Chăm lo bồi dưỡng, đào tạo nguồn cán bộ vừa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trước mắt, vừa lâu dài, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý và người đứng đầu. Đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách, lề lối làm việc của tập thể cấp ủy theo hướng chất lượng và hiệu quả.
Sáu là: Nâng cao năng lực, hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành của chính quyền, đẩy mạnh cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Chuẩn bị tốt về nhân sự để lựa chọn bầu vào HĐND xã nhiệm kỳ 2021-2026. Tiếp tục đổi mới hoạt động của HĐND,nâng cao hiệu quả, hiệu lực chỉ đạo điều hành của UBND xã.  
Bảy là: Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, nâng cao chất lượng và đổi mới phương thức hoạt động của khối dân vận, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân. Phát huy sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước. Tăng cường vai trò giám sát và phản biện xã hội, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu Đại hội đã đề ra.
Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong xã, tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang của Đảng bộ, đoàn kết nhất trí, khắc phục khó khăn, nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXIV đã đề ra./.
 
ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ XÃ LẦN THỨ XXIV, NHIỆM KỲ 2020 - 2025