Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
88725

CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU MTTQ XÃ ANH SƠN

Ngày 21/03/2024 16:12:02

Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2024-2029 đã bầu ra 37 ủy viên không chính thức và 5 ủy viên thường trực, Đồng chí Lường Tú Ánh nguyên là Bí thư Đoàn TNCSHCM đã được bầu giữ chức Chủ tịch MTTQ xã

  

BÀI TUYÊN TRUYỀN ĐẠI HỘI MTTQ VIỆT NAM CÁC CẤP

VÀ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU MTTQ VIỆT NAM XÃ ANH SƠN

LẦN THỨ XIV, NHIỆM KỲ 2024 - 2029

 

Kính thưa toàn thể nhân dân! 

 

Đại đoàn kết toàn dân tộc là truyền thống, là bài học cực kỳ quý báu của dân tộc Việt Nam trong suốt tiến trình lịch sử dựng nước và giữ nước. Từ khi ra đời và trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng Cộng sản Việt Nam do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập và rèn luyện, luôn luôn xác định "đoàn kết" là giá trị cốt lõi và"đại đoàn kết toàn dân tộc" là đường lối chiến lược, là cội nguồn sức mạnh, động lực chủ yếu của cách mạng Việt Nam. Đại đoàn kết toàn dân tộc đã trở thành chiến lược cách mạng của Đảng, là động lực to lớn tạo nên những thắng lợi vĩ đại của dân tộc ta. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: "Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công!".

Ngày 18/11/1930, Ban Thường vụ Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương ra Chỉ thị thành lập Hội Phản đế Đồng Minh - tổ chức tiền thân của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ngày nay. Trải qua các thời kỳ cách mạng với những hình thức tổ chức và tên gọi khác nhau, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam không ngừng lớn mạnh và có những đóng góp to lớn vào thắng lợi vĩ đại của dân tộc, trở thành một nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

2. Thấm nhuần quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò của quần chúng trong lịch sử, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn xác định xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc là nhiệm vụ chiến lược trong cách mạng giải phóng dân tộc cũng như cách mạng xã hội chủ nghĩa và trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế hiện nay. Trong các thời kỳ đấu tranh giành độc lập dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội, đại đoàn kết toàn dân tộc trên nền tảng liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và tiếp đó là liên minh công - nông – trí thức, dưới sự lãnh đạo của Đảng là nguồn sức mạnh, động lực chủ yếu, là nhân tố có ý nghĩa quyết định, đảm bảo thắng lợi bền vững của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Kính thưa toàn thể nhân dân;

Thực hiện Chỉ thị số 22 - CT/TW, ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Chỉ thị số 17-CT/TU ngày 28/6/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về lãnh đạo tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, tiến tới đại hội toàn quốc MTTQ Việt nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029; các văn bản chỉ đạo của Thị ủy Nghi Sơn, Đảng ủy Xã Anh Sơn;  

Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của các cấp, Ban Thường trực MTTQ xã Anh Sơn đã triển khai các kế hoạch, hướng dẫn tổ chức tuyên truyền, chỉ đạo  Ban công tác MT, phối hợp với các tổ chức thành viên thực hiện các nội dung chuẩn bị cho công tác Đại hội MTTQ xã Anh Sơn đảm bảo theo kế hoạch đề ra.

Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Anh Sơn lần thứ XIV đã diển ra vào ngày 19/3/2024 là sự kiện chính trị quan trọng diễn ra trong bối cảnh đất nước ta đang tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, với nhiều thuận lợi và khó khăn, thách thức mới.

Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Anh Sơn lần thứ XIV, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, dân chủ nhằm chuyển biến mạnh mẽ nhận thức, trách nhiệm và hành động của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong việc thực hiện đường lối chiến lược của Đảng về tăng cường phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; về vị trí, vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong giai đoạn mới. Đồng thời cũng là quá trình tổ chức thực hiện, đề ra các giải pháp thiết thực củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ và tổ chức phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp.

Mặt trận Tổ quốc xã Anh Sơn trong nhiệm kỳ 2019-2024, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của cấp ủy Đảng, với tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn, nổ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân xã Anh Sơn; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và đạt được kết quả đáng khích lệ trên nhiều lĩnh vực. Trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân trong xã luôn đoàn kết, đồng thuận, nỗ lực phấn đấu phát triển kinh tế - xã hội. Thu nhập bình quân đầu người năm 2019 đạt 47.000.000 đồng, đến năm 2023 đạt 54.000.000 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo năm 2020 là 4,15 %; Năm 2023 giảm còn 3,73 %; tỷ lệ trẻ em dưới 6 tuổi được tiêm phòng 100 %tăng dân số tự nhiên dưới 0,25%; người dân tham gia bảo hiểm đạt 95 %,( đầu nhiệm kỳ là 85 %) các chính sách an sinh xã hội, chính sách đối với người có công được thực hiện đầy đủ, kịp thời; quốc phòng, an ninh được giữ vững; hệ thống chính trị thường xuyên được củng cố và tăng cường; mối quan hệ, đoàn kết, gắn bó giữa các tầng lớp nhân dân với cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể ngày càng bền chặt, đã tạo thuận lợi để xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân trên địa bàn xã, các tổ chức thành viên đã phốhợp triển khai thực hiện đồng bộ các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước với nội dung cụ thể, thiết thực, được các tầng lớp nhân dân hưởng ứng, tham gia với tinh thần hăng hái và sáng tạo, đóng góp có hiệu quả vào công cuộc xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới với phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng”,

 Trên cơ sở đó, sức mạnh khối Đại đoàn kết toàn dân ngày càng được củng cố và phát huy. Vị trí, vai trò của MTTQ tiếp tục được khẳng định rõ nét trong hệ thống chính trị và trong đời sống xã hội. Chất lượng thực hiện 5 nội dung của cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh” tiếp tục được nâng cao. Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân đã trở thành ngày hội lớn của toàn dân. Chương trình ngày vì người nghèo và các phong trào khác do MTTQ phát động được nhân dân đồng tình hưởng ứng và đạt được những kết quả đáng trân trọng; phát huy dân chủ, tiếp thu sáng kiến, kiến nghị của nhân dân; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của các tầng lớp nhân dân; nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, phản biện xã hội, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực góp ý xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh; mở rộng công tác đối ngoại nhân dân để không ngừng nâng cao uy tín của Đảng và Nhà nước; củng cố xây dựng hệ thống MTTQ ngày càng vững mạnh.

Thưa quý vị và các bạn

          Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2024-2029 đã bầu ra 37 ủy viên không chính thức và 5 ủy viên thường trực, Đồng chí Lường Tú Ánh nguyên là Bí thư Đoàn TNCSHCM đã được bầu giữ chức  Chủ tịch MTTQ xã. Với tinh thần phát huy truyền thống đoàn kết và những thành tựu đạt được  trong nhiệm kỳ qua,ủy ban MTTQ xã Anh Sơn sẽ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động, đa dạng các hình thức tuyên truyền, vận động, tập hợp để xây dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân; thực hiện tốt hơn nữa chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; Đồng thời phát huy dân chủ, đẩy mạnh giám sát và phản biện xã hội, tham gia phòng chống tham nhũng, lãng phí, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; tăng cường đồng thuận, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đẩy nhanh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng nông thôn mới nâng cao, xây dựng thôn, xã kiểu mẫu, vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương trong những năm tới./.

 

CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU MTTQ XÃ ANH SƠN

Đăng lúc: 21/03/2024 16:12:02 (GMT+7)

Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2024-2029 đã bầu ra 37 ủy viên không chính thức và 5 ủy viên thường trực, Đồng chí Lường Tú Ánh nguyên là Bí thư Đoàn TNCSHCM đã được bầu giữ chức Chủ tịch MTTQ xã

  

BÀI TUYÊN TRUYỀN ĐẠI HỘI MTTQ VIỆT NAM CÁC CẤP

VÀ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU MTTQ VIỆT NAM XÃ ANH SƠN

LẦN THỨ XIV, NHIỆM KỲ 2024 - 2029

 

Kính thưa toàn thể nhân dân! 

 

Đại đoàn kết toàn dân tộc là truyền thống, là bài học cực kỳ quý báu của dân tộc Việt Nam trong suốt tiến trình lịch sử dựng nước và giữ nước. Từ khi ra đời và trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng Cộng sản Việt Nam do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập và rèn luyện, luôn luôn xác định "đoàn kết" là giá trị cốt lõi và"đại đoàn kết toàn dân tộc" là đường lối chiến lược, là cội nguồn sức mạnh, động lực chủ yếu của cách mạng Việt Nam. Đại đoàn kết toàn dân tộc đã trở thành chiến lược cách mạng của Đảng, là động lực to lớn tạo nên những thắng lợi vĩ đại của dân tộc ta. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: "Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công!".

Ngày 18/11/1930, Ban Thường vụ Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương ra Chỉ thị thành lập Hội Phản đế Đồng Minh - tổ chức tiền thân của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ngày nay. Trải qua các thời kỳ cách mạng với những hình thức tổ chức và tên gọi khác nhau, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam không ngừng lớn mạnh và có những đóng góp to lớn vào thắng lợi vĩ đại của dân tộc, trở thành một nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

2. Thấm nhuần quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò của quần chúng trong lịch sử, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn xác định xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc là nhiệm vụ chiến lược trong cách mạng giải phóng dân tộc cũng như cách mạng xã hội chủ nghĩa và trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế hiện nay. Trong các thời kỳ đấu tranh giành độc lập dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội, đại đoàn kết toàn dân tộc trên nền tảng liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và tiếp đó là liên minh công - nông – trí thức, dưới sự lãnh đạo của Đảng là nguồn sức mạnh, động lực chủ yếu, là nhân tố có ý nghĩa quyết định, đảm bảo thắng lợi bền vững của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Kính thưa toàn thể nhân dân;

Thực hiện Chỉ thị số 22 - CT/TW, ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Chỉ thị số 17-CT/TU ngày 28/6/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về lãnh đạo tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, tiến tới đại hội toàn quốc MTTQ Việt nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029; các văn bản chỉ đạo của Thị ủy Nghi Sơn, Đảng ủy Xã Anh Sơn;  

Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của các cấp, Ban Thường trực MTTQ xã Anh Sơn đã triển khai các kế hoạch, hướng dẫn tổ chức tuyên truyền, chỉ đạo  Ban công tác MT, phối hợp với các tổ chức thành viên thực hiện các nội dung chuẩn bị cho công tác Đại hội MTTQ xã Anh Sơn đảm bảo theo kế hoạch đề ra.

Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Anh Sơn lần thứ XIV đã diển ra vào ngày 19/3/2024 là sự kiện chính trị quan trọng diễn ra trong bối cảnh đất nước ta đang tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, với nhiều thuận lợi và khó khăn, thách thức mới.

Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Anh Sơn lần thứ XIV, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, dân chủ nhằm chuyển biến mạnh mẽ nhận thức, trách nhiệm và hành động của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong việc thực hiện đường lối chiến lược của Đảng về tăng cường phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; về vị trí, vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong giai đoạn mới. Đồng thời cũng là quá trình tổ chức thực hiện, đề ra các giải pháp thiết thực củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ và tổ chức phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp.

Mặt trận Tổ quốc xã Anh Sơn trong nhiệm kỳ 2019-2024, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của cấp ủy Đảng, với tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn, nổ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân xã Anh Sơn; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và đạt được kết quả đáng khích lệ trên nhiều lĩnh vực. Trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân trong xã luôn đoàn kết, đồng thuận, nỗ lực phấn đấu phát triển kinh tế - xã hội. Thu nhập bình quân đầu người năm 2019 đạt 47.000.000 đồng, đến năm 2023 đạt 54.000.000 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo năm 2020 là 4,15 %; Năm 2023 giảm còn 3,73 %; tỷ lệ trẻ em dưới 6 tuổi được tiêm phòng 100 %tăng dân số tự nhiên dưới 0,25%; người dân tham gia bảo hiểm đạt 95 %,( đầu nhiệm kỳ là 85 %) các chính sách an sinh xã hội, chính sách đối với người có công được thực hiện đầy đủ, kịp thời; quốc phòng, an ninh được giữ vững; hệ thống chính trị thường xuyên được củng cố và tăng cường; mối quan hệ, đoàn kết, gắn bó giữa các tầng lớp nhân dân với cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể ngày càng bền chặt, đã tạo thuận lợi để xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân trên địa bàn xã, các tổ chức thành viên đã phốhợp triển khai thực hiện đồng bộ các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước với nội dung cụ thể, thiết thực, được các tầng lớp nhân dân hưởng ứng, tham gia với tinh thần hăng hái và sáng tạo, đóng góp có hiệu quả vào công cuộc xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới với phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng”,

 Trên cơ sở đó, sức mạnh khối Đại đoàn kết toàn dân ngày càng được củng cố và phát huy. Vị trí, vai trò của MTTQ tiếp tục được khẳng định rõ nét trong hệ thống chính trị và trong đời sống xã hội. Chất lượng thực hiện 5 nội dung của cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh” tiếp tục được nâng cao. Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân đã trở thành ngày hội lớn của toàn dân. Chương trình ngày vì người nghèo và các phong trào khác do MTTQ phát động được nhân dân đồng tình hưởng ứng và đạt được những kết quả đáng trân trọng; phát huy dân chủ, tiếp thu sáng kiến, kiến nghị của nhân dân; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của các tầng lớp nhân dân; nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, phản biện xã hội, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực góp ý xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh; mở rộng công tác đối ngoại nhân dân để không ngừng nâng cao uy tín của Đảng và Nhà nước; củng cố xây dựng hệ thống MTTQ ngày càng vững mạnh.

Thưa quý vị và các bạn

          Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2024-2029 đã bầu ra 37 ủy viên không chính thức và 5 ủy viên thường trực, Đồng chí Lường Tú Ánh nguyên là Bí thư Đoàn TNCSHCM đã được bầu giữ chức  Chủ tịch MTTQ xã. Với tinh thần phát huy truyền thống đoàn kết và những thành tựu đạt được  trong nhiệm kỳ qua,ủy ban MTTQ xã Anh Sơn sẽ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động, đa dạng các hình thức tuyên truyền, vận động, tập hợp để xây dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân; thực hiện tốt hơn nữa chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; Đồng thời phát huy dân chủ, đẩy mạnh giám sát và phản biện xã hội, tham gia phòng chống tham nhũng, lãng phí, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; tăng cường đồng thuận, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đẩy nhanh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng nông thôn mới nâng cao, xây dựng thôn, xã kiểu mẫu, vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương trong những năm tới./.