Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
88725

Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đáp ứng yêu cầu phát triển của xã

Ngày 12/04/2023 10:20:26

Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đáp ứng yêu cầu phát triển của xã

 Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đáp ứng yêu cầu phát triển của xã

Sau 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 06/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nướcđội ngũ trí thức của xã không ngừng lớn mạnh về số lượng, nâng cao về chất lượng, có mặt ở nhiều lĩnh vực chính trị, kinh tế, khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo, văn học - nghệ thuật... đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội của xã, của đất nước. Toàn xã hiện có 35 cán bộ, công chức, viên chức có trình độ chuyên môn từ đại học trở lên (tăng 15 người so với năm 2008); trong đó, về trình độ chuyên môn: đại học tăng 25 người; trí thức trẻ dưới 30 tuổi có 324 người, chiếm 19,8%,; trí thức là đảng viên có 85 người, chiếm 83,2%.

Xã luôn thực hiện đầy đủ các chính sách bảo đảm để trí thức được hưởng đầy đủ quyền lợi về vật chất, tinh thần tương xứng với giá trị từ kết quả lao động sáng tạo của mình; động viên và tiếp tục sử dụng về chuyên môn, nghiệp vụ đối với những trí thức có trình độ, năng lực và sức khỏe đã hết tuổi lao động để hoạt động trong các hội nghề nghiệp; quan tâm suy tôn các danh hiệu cao quý đối với các tập thể và cá nhân có nhiều thành tích cống hiến, đóng góp trong quá trình công tác. Việc thực hiện kịp thời các chế độ chính sách đã tạo động lực thúc đẩy cán bộ, trí thức say mê nghiên cứu, học tập góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của xã.

Tuy nhiên, công tác xây dựng đội ngũ trí thức của xã vẫn còn có những vấn đề đặt ra trong thực tế, cụ thể: Cơ cấu đội ngũ trí thức của xã phát triển chưa đồng đều, thiếu hợp lý về ngành nghề, tỷ lệ trí thức ở các ngành: Kỹ thuật và công nghệ, kiến trúc và xây dựng, kinh doanh và quản lý, khoa học tự nhiên còn thấp. Trí thức là giáo sư, phó giáo sư không có; thiếu chuyên gia đầu ngành và các nhà khoa học giỏi; hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ chưa nhiều; chưa có công trình nghiên cứu khoa học mang tính đột phá trong các lĩnh vực kinh tế mũi nhọn của xã.

Trước những yêu cầu, nhiệm vụ mới của thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, để tiếp tục xây dựng đội ngũ trí thức của xã lớn mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ phát triển, trong thời gian tới, xã tập trung vào các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu:

 Một là, tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tổ chức đảng, và hệ thống chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức. Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác xây dựng và phát triển đội ngũ trí thức coi đây là nhiệm vụ quan trọng, từ đó tập hợp và phát huy khả năng đóng góp của đội ngũ trí thức cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của xã.

Hai là, tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về xây dựng và phát triển đội ngũ trí thức.

Ba là, thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng, gắn với sử dụng đội ngũ trí thức theo vị trí, việc làm và chức danh nghề nghiệp, nâng cao phẩm chất đạo đức, trình độ, năng lực chuyên môn đáp ứng yêu cầu chức danh và vị trí việc làm; quan tâm bố trí, sử dụng, phát huy năng lực, sở trường của trí thức trẻ, tài năng, được đào tạo bài bản.

Bốn là, quan tâm tạo điều kiện, môi trường thuận lợi để trí thức phát huy năng lực sáng tạo.

Năm là, ưu tiên cân đối nguồn vốn đầu tư phát triển hạ tầng, cơ sở vật chất, tạo lập môi trường, điều kiện làm việc thuận lợi phục vụ cho các hoạt động nghiên cứu để khuyến khích trí thức phát huy tối đa và toàn diện tài năng, trí tuệ, khả năng sáng tạo, cống hiến cho công việc; kích thích sự tham gia của lực lượng trí thức trẻ.

 

Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đáp ứng yêu cầu phát triển của xã

Đăng lúc: 12/04/2023 10:20:26 (GMT+7)

Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đáp ứng yêu cầu phát triển của xã

 Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đáp ứng yêu cầu phát triển của xã

Sau 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 06/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nướcđội ngũ trí thức của xã không ngừng lớn mạnh về số lượng, nâng cao về chất lượng, có mặt ở nhiều lĩnh vực chính trị, kinh tế, khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo, văn học - nghệ thuật... đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội của xã, của đất nước. Toàn xã hiện có 35 cán bộ, công chức, viên chức có trình độ chuyên môn từ đại học trở lên (tăng 15 người so với năm 2008); trong đó, về trình độ chuyên môn: đại học tăng 25 người; trí thức trẻ dưới 30 tuổi có 324 người, chiếm 19,8%,; trí thức là đảng viên có 85 người, chiếm 83,2%.

Xã luôn thực hiện đầy đủ các chính sách bảo đảm để trí thức được hưởng đầy đủ quyền lợi về vật chất, tinh thần tương xứng với giá trị từ kết quả lao động sáng tạo của mình; động viên và tiếp tục sử dụng về chuyên môn, nghiệp vụ đối với những trí thức có trình độ, năng lực và sức khỏe đã hết tuổi lao động để hoạt động trong các hội nghề nghiệp; quan tâm suy tôn các danh hiệu cao quý đối với các tập thể và cá nhân có nhiều thành tích cống hiến, đóng góp trong quá trình công tác. Việc thực hiện kịp thời các chế độ chính sách đã tạo động lực thúc đẩy cán bộ, trí thức say mê nghiên cứu, học tập góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của xã.

Tuy nhiên, công tác xây dựng đội ngũ trí thức của xã vẫn còn có những vấn đề đặt ra trong thực tế, cụ thể: Cơ cấu đội ngũ trí thức của xã phát triển chưa đồng đều, thiếu hợp lý về ngành nghề, tỷ lệ trí thức ở các ngành: Kỹ thuật và công nghệ, kiến trúc và xây dựng, kinh doanh và quản lý, khoa học tự nhiên còn thấp. Trí thức là giáo sư, phó giáo sư không có; thiếu chuyên gia đầu ngành và các nhà khoa học giỏi; hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ chưa nhiều; chưa có công trình nghiên cứu khoa học mang tính đột phá trong các lĩnh vực kinh tế mũi nhọn của xã.

Trước những yêu cầu, nhiệm vụ mới của thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, để tiếp tục xây dựng đội ngũ trí thức của xã lớn mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ phát triển, trong thời gian tới, xã tập trung vào các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu:

 Một là, tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tổ chức đảng, và hệ thống chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức. Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác xây dựng và phát triển đội ngũ trí thức coi đây là nhiệm vụ quan trọng, từ đó tập hợp và phát huy khả năng đóng góp của đội ngũ trí thức cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của xã.

Hai là, tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về xây dựng và phát triển đội ngũ trí thức.

Ba là, thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng, gắn với sử dụng đội ngũ trí thức theo vị trí, việc làm và chức danh nghề nghiệp, nâng cao phẩm chất đạo đức, trình độ, năng lực chuyên môn đáp ứng yêu cầu chức danh và vị trí việc làm; quan tâm bố trí, sử dụng, phát huy năng lực, sở trường của trí thức trẻ, tài năng, được đào tạo bài bản.

Bốn là, quan tâm tạo điều kiện, môi trường thuận lợi để trí thức phát huy năng lực sáng tạo.

Năm là, ưu tiên cân đối nguồn vốn đầu tư phát triển hạ tầng, cơ sở vật chất, tạo lập môi trường, điều kiện làm việc thuận lợi phục vụ cho các hoạt động nghiên cứu để khuyến khích trí thức phát huy tối đa và toàn diện tài năng, trí tuệ, khả năng sáng tạo, cống hiến cho công việc; kích thích sự tham gia của lực lượng trí thức trẻ.