Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
88725

UBND XÃ ANH SƠN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ- XÃ HỘI- AN NINH QUỐC PHÒNG NĂM 2024

Ngày 18/01/2024 10:54:21

Kết luận Hội nghị triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Thị ủy, HĐND thị xã, BCH Đảng bộ, HĐND xã về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2024

           Ngày 12 tháng 01 năm 2024, UBND xã Anh Sơn đã tổ chức Hội nghị triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Thị ủy, HĐND thị xã, BCH Đảng bộ, HĐND xã về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2024

Chủ tịch UBND xã - chủ trì hội nghị, tham dự hội nghị có Phó chủ tịch UBND xã, các Ủy viên UBND xã; Ban thường vụ Đảng ủy; Thường trực HĐND; Chủ tịch UBMTTQ và trưởng các đoàn thể chính trị - XH; Thủ trưởng các cơ quan sự nghiệp đóng trên địa bàn xã; Công chức xã; Người hoạt động không chuyên trách xã và thôn.

Sau khi nghe UBND xã thông qua các băn bản: Dự thảo Quyết định ban hành Kế hoạch hành động Thực hiện Nghị quyết của Thị ủy, HĐND thị xã, BCH Đảng bộ xã, HĐND xã Anh Sơn về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2024; Dự thảo Chương trình công tác trọng tâm năm 2024 của UBND xã; Dự thảo Kế hoạch cải cách hành chính năm 2024 của UBND xã; Dự thảo Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2024 của UBND xã và các ý kiến thảo luận tại hội nghị, Chủ tịch UBND xã kết luận:

1. Thống nhất nội dung các văn bản do đại diện UBND xã đã trình tại hội nghị, trên cơ sở các ý kiến thảo luận, ý kiến chỉ đạo của Ban thường vụ Đảng ủy, các chỉ tiêu pháp lệnh UBND thị xã giao, Nghị quyết của BCH Đảng bộ và Nghị quyết của HĐND xã về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2024. Giao công chức Văn phòng - TK tham mưu cho UBND xã ban hành chính thức để tổ chức thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2024.

2. Để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được thị xã, BCH Đảng bộ và HĐND xã giao Chủ tịch UBND xã yêu cầu:

- Cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách, các tổ chức cá nhân có liên quan được giao nhiệm vụ trong kế hoạch, nghiên cứu ký nội dung công việc, chủ trì xây dựng kế hoạch chi tiết, cụ thể, phân rõ lộ trình thời gian thực hiện, thời gian hoàn thành để trình Chủ tịch UBND xã phê duyệt trước ngày 30/01/2024 đồng thời chịu trách nhiệm trước Tập thể UBND, Chủ tịch UBND xã về các nhiệm vụ được phân công trong kế hoạch cũng như các nhiệm vụ phát sinh thuộc lĩnh vực, trách nhiệm mình phụ trách.

- Các bộ phận được giao nhiệm vụ phải thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, cập nhật thông tin, báo cáo kết quả thực hiện về UBND xã theo định kỳ vào ngày 25 hàng tháng (qua công chức Văn phòng - TK) để tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền, hoặc đột xuất, đặc biệt là đề xuất hướng tháo gỡ các khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ.

- Giao đồng chí Công chức VPTK thiết kế mẫu biểu theo dõi tiến độ thực hiện nhiệm vụ được giao của các cán bộ, công chức và các bộ phận theo tháng, quý, báo cáo chủ tịch UBND xã làm cơ sở chỉ đạo đồng thời tổng hợp cung cấp thông tin làm cơ sở bình xét đánh giá xếp loại cá nhân, cơ quan, tổ chức, đơn vị vào cuối năm.

3. UBND xã trân trọng đề nghị Đảng ủy, BTV Đảng ủy, TTHĐND tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát đối với các ngành, cơ quan, tổ chức, cán bộ công chức thuộc hệ thống chính trị để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển Kinh tế - VHXH - QP, AN năm 2024

4. Đề nghị UBMTTQ, các đoàn thể chính trị, các tổ chức xã hội, các hộ đặc thù nâng cao tinh thần trách nhiệm, tích cực phối hợp, tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên và nhân dân trong xã thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao

- Nhiệm vụ năm 2024 là rất quan trọng, yêu cầu từng thành viên UBND xã, cán bộ, công chức xã, Thủ trưởng các cơ quan trên địa bàn xã, Trưởng thôn các thôn triển khai thực hiện, trường hợp có khó khăn yêu cầu tổng hợp bằng văn bản báo cáo Chủ tịch UBND xã để có ý kiến chỉ đạo./.

UBND XÃ ANH SƠN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ- XÃ HỘI- AN NINH QUỐC PHÒNG NĂM 2024

Đăng lúc: 18/01/2024 10:54:21 (GMT+7)

Kết luận Hội nghị triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Thị ủy, HĐND thị xã, BCH Đảng bộ, HĐND xã về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2024

           Ngày 12 tháng 01 năm 2024, UBND xã Anh Sơn đã tổ chức Hội nghị triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Thị ủy, HĐND thị xã, BCH Đảng bộ, HĐND xã về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2024

Chủ tịch UBND xã - chủ trì hội nghị, tham dự hội nghị có Phó chủ tịch UBND xã, các Ủy viên UBND xã; Ban thường vụ Đảng ủy; Thường trực HĐND; Chủ tịch UBMTTQ và trưởng các đoàn thể chính trị - XH; Thủ trưởng các cơ quan sự nghiệp đóng trên địa bàn xã; Công chức xã; Người hoạt động không chuyên trách xã và thôn.

Sau khi nghe UBND xã thông qua các băn bản: Dự thảo Quyết định ban hành Kế hoạch hành động Thực hiện Nghị quyết của Thị ủy, HĐND thị xã, BCH Đảng bộ xã, HĐND xã Anh Sơn về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2024; Dự thảo Chương trình công tác trọng tâm năm 2024 của UBND xã; Dự thảo Kế hoạch cải cách hành chính năm 2024 của UBND xã; Dự thảo Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2024 của UBND xã và các ý kiến thảo luận tại hội nghị, Chủ tịch UBND xã kết luận:

1. Thống nhất nội dung các văn bản do đại diện UBND xã đã trình tại hội nghị, trên cơ sở các ý kiến thảo luận, ý kiến chỉ đạo của Ban thường vụ Đảng ủy, các chỉ tiêu pháp lệnh UBND thị xã giao, Nghị quyết của BCH Đảng bộ và Nghị quyết của HĐND xã về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2024. Giao công chức Văn phòng - TK tham mưu cho UBND xã ban hành chính thức để tổ chức thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2024.

2. Để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được thị xã, BCH Đảng bộ và HĐND xã giao Chủ tịch UBND xã yêu cầu:

- Cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách, các tổ chức cá nhân có liên quan được giao nhiệm vụ trong kế hoạch, nghiên cứu ký nội dung công việc, chủ trì xây dựng kế hoạch chi tiết, cụ thể, phân rõ lộ trình thời gian thực hiện, thời gian hoàn thành để trình Chủ tịch UBND xã phê duyệt trước ngày 30/01/2024 đồng thời chịu trách nhiệm trước Tập thể UBND, Chủ tịch UBND xã về các nhiệm vụ được phân công trong kế hoạch cũng như các nhiệm vụ phát sinh thuộc lĩnh vực, trách nhiệm mình phụ trách.

- Các bộ phận được giao nhiệm vụ phải thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, cập nhật thông tin, báo cáo kết quả thực hiện về UBND xã theo định kỳ vào ngày 25 hàng tháng (qua công chức Văn phòng - TK) để tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền, hoặc đột xuất, đặc biệt là đề xuất hướng tháo gỡ các khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ.

- Giao đồng chí Công chức VPTK thiết kế mẫu biểu theo dõi tiến độ thực hiện nhiệm vụ được giao của các cán bộ, công chức và các bộ phận theo tháng, quý, báo cáo chủ tịch UBND xã làm cơ sở chỉ đạo đồng thời tổng hợp cung cấp thông tin làm cơ sở bình xét đánh giá xếp loại cá nhân, cơ quan, tổ chức, đơn vị vào cuối năm.

3. UBND xã trân trọng đề nghị Đảng ủy, BTV Đảng ủy, TTHĐND tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát đối với các ngành, cơ quan, tổ chức, cán bộ công chức thuộc hệ thống chính trị để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển Kinh tế - VHXH - QP, AN năm 2024

4. Đề nghị UBMTTQ, các đoàn thể chính trị, các tổ chức xã hội, các hộ đặc thù nâng cao tinh thần trách nhiệm, tích cực phối hợp, tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên và nhân dân trong xã thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao

- Nhiệm vụ năm 2024 là rất quan trọng, yêu cầu từng thành viên UBND xã, cán bộ, công chức xã, Thủ trưởng các cơ quan trên địa bàn xã, Trưởng thôn các thôn triển khai thực hiện, trường hợp có khó khăn yêu cầu tổng hợp bằng văn bản báo cáo Chủ tịch UBND xã để có ý kiến chỉ đạo./.